กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางภัชรา  ราฎร์ภักดี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 นางทิชานนท์  คนรู้
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
ครู อันดับ คศ. 4
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
ครู อันดับ คศ. 3
นางบุญนาค  พุฒิสุข
ครู อันดับ คศ. 2
นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
ครู อันดับ คศ. 3
 นายอาทิตย์  หอมวัน
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this