กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานอาเซียนศึกษา
นางบุญนาค  พุฒิสุข
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
ครู อันดับ คศ. 4
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
ครู อันดับ คศ. 3
นางภัชรา   ราษฎร์ภักดี  
ครู อันดับ คศ. 3
นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล
ครู อันดับ คศ. 3
 นายอาทิตย์  หอมวัน
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this