กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานอาเซียนศึกษา
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
ครู อันดับ คศ. 4
นางบุญนาค   พุฒิสุข
ครู อันดับ คศ. 3
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
ครู อันดับ คศ. 2
 นายอาทิตย์  หอมวัน
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง
ครูอัตราจ้าง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this