กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
ครู อันดับ คศ. 2
 นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
ครู อันดับ คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
ครู อันดับ คศ. 2
ครูอัตราจ้าง นายจตุพร เผ่าทรงพล
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวสุกัญญา   กินไธสง
ครูอัตราจ้าง

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this