กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นายสุรินทร์  จันทร์สุวรรณ
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายเกษมสันต์  อังกระโทก
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าระดับชั้น ม. 1
นางวนิดา  จันทร์มณี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
หัวหน้างานอนามัย
นายสมโชค  หมอดี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดฯ
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this