กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรชัย สายรัตน์
ครู อันดับ คศ. 2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุรีวรรณ  การค้า
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
นางสุกัญญา  จันทบาล
ครู อันดับ คศ. 3
นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
— ว่าง —
นางอารีรัตน์  อังกระโทก
ครู อันดับ คศ. 2
นางพยุงศรี   ใจใหญ่
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานพัสดุ
นางดาราพันธ์ ภูศรี
ครู อันดับ คศ. 1
นางภัทรา  บูชา
ครู อันดับ คศ. 2
นายณัฐพล  วันกระโทก
ครูอัตราจ้าง
นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
ครู อันดับ คศ. 1

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this