กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์
ครู อันดับ คศ. 3
นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสุรีวรรณ  การค้า
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
นางสุกัญญา  จันทบาล
ครู อันดับ คศ. 3
นางพยุงศรี   ใจใหญ่
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานพัสดุ
นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานการเงิน
นางภัทรา  บูชา
ครู อันดับ คศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานห้องสมุด
นางดาราพันธ์ ภูศรี
ครู อันดับ คศ. 2

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this