ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

IMG_2317_resize นายกู้เกียรติ น้อยบัวทิพย์
พนักงานขับรถ
  นายธวัชชัย  ลาภกระโทก
พนักงานขับรถ
IMG_2336_resize นายใหม แสงอิ่ม
พนักงานจ้าง
นายเจน เลียบกระโทก
พนักงานจ้าง
IMG_2312_resizeนายพิเชษฐ์ เว้าสำโรง
พนักงานจ้าง
IMG_2328_resizeนายจักรพล ธงกิ่ง
พนักงานจ้าง
IMG_2323_resize
 นางสมหมาย ซึมกระโทก
พนักงานจ้าง
นางกันธิชา ศรีพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวอรพรรณ เกียนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสายรุ้ง  อินจอหอ
พนักงานจ้าง
นางสงวน  งบกระโทก
พนักงานจ้าง
นายภัทรพงษ์  โยธิฐนากรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมโภชน์ หลุดกระโทก
ยามรักษาความปลอดภัย

 

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this