ข้อมูลครู

ที่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบัน ตำแหน่ง อันดับ
1 นายบำรุง อยู่เจริญ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.4
2 นายสมร เฉาะกระโทก คบ. พลศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา รองผู้อำนวยการฯ คศ.3
3 นายมานะ ทุมเมืองปัก รองผู้อำนวยการฯ คศ.3
4 นางสุรีวรรณ การค้า กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.4
5 นางกาญจนา เพียงกระโทก คบ. ภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.4
6 นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม ครู คศ.4
7 นางทิชานนท์ คนรู้ ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครู คศ.4
8 นางพยุงศรี ใจใหญ่ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.4
9 นางราตรี พิชัยพงค์ ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.4
10 นายธนานุวัฒน์ คนรู้ ศษ.บ. ชีววิทยา-เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู คศ.4
11 นางบุญธรรม รุ่งเรือง ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครู คศ.4
12 นางยุพยงค์ เสือทองหลาง วท.ม. การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครู คศ.4
13 นางสมหมาย นิยมประภาสกุล ค.บ. ภาษาไทย สถานบันราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.4
14 นางสมหวัง จันทร์สุวรรณ ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.4
15 นางเกศสุดา เลือดกระโทก กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครู คศ.3
16 นางจำเนียร ฉัตรรัตนวารี กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ครู คศ.3
17 นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครู คศ.3
18 นางเตือนใจ อังศุธรทักษ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.3
19 นางทวีพร กัลปภิญโญกุล คบ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ครู คศ.3
20 นางนิตยา แสงบุญเรืองกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
21 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ครู คศ.3
22 นางพิรมย์ ภักดีแก้ว ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (ปัตตานี) ครู คศ.3
23 นางภัชรา ราษฎร์ภักดี ศษ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครู คศ.3
24 นางลาวัลย์ จำปาเทศ คบ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ครู คศ.3
25 นางวนิดา จันมณี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครู คศ.3
26 นางสาวกัลยาณี สุรเมธีมาณพ คบ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
27 นางสาวพาที วงศ์ทิพากร ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
28 นางสุกัญญา จันทะบาล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ครู คศ.3
29 นางสุภาพร แสงภารา ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
30 นางอมร ชุนชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู คศ.3
32 นายณัฐพีพัฒน์ บรรจงปรุ คบ. พลศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
34 นายพิทักษ์ เพียงกระโทก คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ครู คศ.3
35 นายรังสรรค์ การะเกตุ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ครู คศ.3
36 นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ครู คศ.3
37 นายสัมฤทธิ์ สุขอุดมพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา ครู คศ.3
38 นายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครู คศ.3
39 นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครู คศ.3
40 นางสาวรัศมี ปิยะพรหมศิริ ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ครู คศ.3
41 นายชำนาญ ชุ่มผักแว่น คบ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ครู คศ.3
42 นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครู คศ.2
43 นางบุญนาค พุฒสุข ศษ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
44 นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก Master of Education Curriculum Studies the University of Hawaii ครู คศ.2
45 นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
46 นางสำเนียง เครือจันทร์ คบ. นาฎศิลป์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ครู คศ.2
47 นางเขมนันท์ ชนะมาร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
48 นางชมพูนุท สุขรมย์ ศษ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
49 นางดวงเดือน ชุ่มผักแว่น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.2
50 นางดาราพันธ์ ภูศรี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
51 นางนราพรรณ บุญบำเรอ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
52 นางสายสุดา สละ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.2
53 นางสาวกาญจนา รมกระโทก คบ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ครู คศ.2
54 นางสาววีระนุช บุระกรณ์ ครุศาสตร คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครู คศ.2
55 นายจตุพร เผ่าทรงพล ศิลปศาสตร์บัณฑิต ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครู คศ.2
56 นายธีรชัย สายรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ครู คศ.2
57 นายพรชัย สุวรรณ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครู คศ.2
58 นายพิเชษฐ สมบัติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
59 นายสมโชค หมอดี ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
60 นายสุรพงษ์ ปานพิมพ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครู คศ.2
61 นายสุวิทย์ บุญบำเรอ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครู คศ.2
62 นางสาวพุทธชาติ สอนสุด คบ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ครู คศ.1
63 นางศิริวรรณ จันทร์เทศ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครู คศ.1
64 นางสาวประพิมพ์พร ทองเชื้อ ศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครู คศ.1
65 นางสาวมัตธุลดา อินทรกำแหง ครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.1
66 นางสาวยุภา ดวงภาค วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครู คศ.1
67 นางสาววราพร อยู่สบาย วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครู คศ.1
68 นางสาวสุชาดา คงมะเริง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครู คศ.1
69 นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น ศษ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครู คศ.1
70 นายปฏิภาณ พาจะโปะ ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครู คศ.1
71 นายภุชงค์ พุดกุเรือ ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู คศ.1
72 นางสาวดารารัตน์ ศรีเกษม ครู คศ.1
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this