ข้อมูลครู

วิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ
1 นายสกฤต  เศรษฐชัย 56 34 ผอ./ชช. ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร
2 นายสมร   เฉาะกระโทก 60 38 รอง ผอ./ชนพ. คบ. พลศึกษา บริหาร
3 นายประยงค์  ขอวางกลาง 56 35 รอง ผอ./ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร
4 นางสุภาพรรณ  น้อยเมล์ 40 12 รอง ผอ./ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร
5 นางสุรีวรรณ  การค้า 57 34 ครู/ชช. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
6 นายพิทักษ์  เพียงกระโทก 54 27 ครู/ชนพ. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ
7 นางพยุงศรี   ใจใหญ่ 54 31 ครู/ชช. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
8 นางเตือนใจ อั งศุธรทักษ์ 60 38 ครู/ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
9 นางสุกัญญา  จันทะบาล 54 32 ครู/ชนพ. บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพฯ
10 นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์ 57 26 ครู/ชนพ. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ
11 นางอารีรัตน์  อังกระโทก 34 7 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
12 นายธีรชัย  สายรัตน์ 46 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
13 นายปฎิภาณ  พาจะโปะ 41 6 ครู/- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
14 นางดาราพันธ์  ภูศรี 44 7 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
15 นางภัทรา  บูชา 49 7 ครู/- ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ การงานอาชีพฯ
16 นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม 31 5 ครู/- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ
17 นางอมร  ชุนชาติ 53 28 ครู/ชนพ. วท.บ. สถิติ คณิตศาสตร์
18 นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น 41 17 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
19 นางลาวัลย์  จำปาเทศ 46 22 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
20 นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ 41 10 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
21 นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น 41 8 ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
22 นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง 43 7 ครู/- ค.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์
23 นางวาสีณีย์  สีหามาตย์ 42 17 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
24 นายสุพล  กระเชื่อมรัมย์ 42 9 ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
25 นางสาวนวรัตน์  ศรแสง 33 5 ครู/- ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
26 นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ 47 24 ครู/ชนพ. วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
27 นางจำเนียร   ฉัตรรัตนวารี 58 32 ครู/ชนพ. กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
28 นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 38 11 ครู/ชนก. ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
29 นางสาววิภา  สระแก้ว 31 6 ครู/ชนก. ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
30 นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี 41 18 ครู/ชนพ. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
31 นายธนานุวัฒน์  คนรู้ 50 26 ครู/ชช. ศษ.บ ชีววิทยา -เคมี วิทยาศาสตร์
32 นางยุพยงค์  เสือทองหลาง 50 28 ครู/ชช. วท.ม การสอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
33 นางสุภาพร  แสงภารา 50 27 ครู/ชนพ. ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
34 นายพิเชษฐ  สมบัติ 38 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
35 นางอรอนงค์  ทิศกระโทก 36 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
36 นางเขมนันท์  ชนะมาร 40 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
37 นางสายสุดา  สละ 43 8 ครู/ชนก. วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์
38 นางสาววราพร  อยู่สบาย 35 5 ครู/- ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
39 นางยุภา  ทับแสง 35 5 ครู/- ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
40 นางพิรมย์  ภักดีแก้ว 57 33 ครู/ชช. ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย
41 นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ 43 16 ครู/ชนพ. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
42 นางบุญธรรม  รุ่งเรือง 58 38 ครู/ชช. ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
43 นางราตรี  พิชัยพงค์ 47 23 ครู/ชช. ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาษาไทย
44 นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล 46 22 ครู/ชช. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
45 นางชมพูนุท  สุขรมย์ 45 10 ครู/ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
46 นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย 43 13 ครู/ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
47 นางสาวกาญจนา  รมกระโทก 42 10 ครู/ชนก. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
48 นางกาญจนา  เพียงกระโทก 50 26 ครู/ชช. ค.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
49 นางชลธิชา   เพราะขุนทด 52 22 ครู/ชนพ. ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
50 นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล 59 24 ครู/ชนพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ
51 นางบุญนาค  แก่นนอก 43 12 ครู/ชนพ. ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
52 นางทิชานนท์  คนรู้ 51 27 ครู/ชช. ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษาฯ
53 นางภัชรา  ราษฎร์ภักดี 60 39 ครู/ชนพ. ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ
54 นางสาวสุชาดา  คงมะเริง 30 5 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
55 นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น 33 5 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
56 นายอาทิตย์  หอมวัน 33 5 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
57 นายสมศักดิ์  ปรากฏมาก 53 29 ครู/ชนพ. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
58 นางสาวชมามาศ  อินทร

กระโทก

57 37 ครู/ชนพ. M.A. หลักสูตรศึกษา ภาษาต่างประเทศ
59 นางจุไรรัตน์  ปรากฏมาก 52 29 ครู/ชช. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
60 นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล 48 25 ครู/ชนพ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
61 นางเกศสุดา เลือดกระโทก 52 28 ครู/ชนพ. กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
62 นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม 37 14 ครู/ชนพ. กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
63 นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด 35 9 ครู/ชนก. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
64 นายพรชัย  สุวรรณ 35 9 ครู/ชนก. กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
65 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ 42 19 ครู/ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
66 นางศิริวรรณ  จันทร์เทศ 35 5 ครู/- ศศ.บ การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
67 นายจตุพร  เผ่าทรงพล  44 7  ครู/-  ศศ.บ.  ดนตรีสากล ศิลปศึกษา
68 นางสาวสำเนียง  เครือจันทร์  38 13 ครู/ชนพ.  ค.บ.  นาฎศิลป์ ศิลปศึกษา
69 นายสุวิทย์  บุญบำเรอ 38 10 ครู/ชนก. ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา ศิลปศึกษา
70 นางสาวนราพรรณ  บุญบำเรอ 35 10 ครู/ชนก. ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา ศิลปศึกษา
75 นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ 51 25 ครู/ชช. ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ 49 24 ครู/ชนพ. ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นายสุรินทร์  จันทร์สุวรรณ 57 25 ครู/ชนพ. กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นางวนิดา  จันมณี 48 25 ครู/ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นายเกษมสันต์  อังกระโทก 37 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายสมโชค  หมอดี 41 9 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this