พนักงานจ้าง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน
1 นางกันธิชา  ศรีพิมพ์ 39 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปวส. การบัญชี ผช.จนท.การเงินฯและบัญชี อบจ.นม.
2 นายภัทรพงศ์  โยธิฐนาภรณ์ 26 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปวส. การบัญชี ผช.จนท.ธุรการ อบจ.นม.
3 นางสาวอรพรรณ  เกียนสันเทียะ 28 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปริญญาตรี การบัญชี ผช.จนท.พัสดุ อบจ.นม.
4 นายสายรุ้ง  อินจอหอ 42 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป คนงาน อบจ.นม.
5 นายเจน  เลียบกระโทก 39 พนักงานจ้างทั่วไป ม.3 ทั่วไป นักการภารโรง อบจ.นม.
6 นายพิเชษฐ์  เว้าสำโรง 43 พนักงานจ้างทั่วไป ม.3 ทั่วไป นักการภารโรง อบจ.นม.
7 นายใหม  แสงอิ่ม 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.4 ทั่วไป นักการภารโรง อบจ.นม.
8 นายกู้เกียรติ  น้อยบัวทิพย์ 38 พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 วิทย์-คณิต พนักงาน

ขับรถยนต์

อบจ.นม.
9 นางสมหมาย  ซึมกระโทก 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป นักการภารโรง งบประมาณโรงเรียน
10 นายจักรพล  ธงกิ่ง 33 พนักงานจ้างทั่วไป ปวส. ช่างยนต์ นักการภารโรง งบประมาณโรงเรียน
11 นางสงวน  งบกระโทก 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป พนักงานทำความสะอาด งบประมาณโรงเรียน
12 นายสมโภชน์  หลุดกระโทก 45 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป ยามรักษาสถานที่ราชการ งบประมาณโรงเรียน
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this