พนักงานจ้าง

ที่ ชื่อ-นามสกุล แหล่งงบประมาณ วันที่เริ่มทำงาน
1 นางกันธิชา ศรีพิมพ์ ใช้เงินของ อปท.จ้าง 5-มิ.ย.-52
2 นายกู้เกียรติ น้อยบัวทิพย์ ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-ม.ค.-54
3 นายจักรพล ธงกิ่ง ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง 1-มิ.ย.-54
4 นางสาวจิดาภา เนียมสำโรง ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง 1-ธ.ค.-55
5 นายเจน เลียบกระโทก ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-ก.ย.-52
6 นางสาวปุณยวีร์ แขนโคกกรวด ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง 23-พ.ค.-54
7 นายพิเชษฐ์ เว้าสำโรง ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-ม.ค.-54
8 นายสมเพศ กริ่งกระโทก ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-พ.ย.-51
9 นายสมโภชน์ หลุดกระโทก ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง 16-ธ.ค.-52
10 นางสมหมาย ซึมกระโทก ใช้เงินอุดหนุนจากกรมฯ จ้าง 10-มี.ค.-51
11 นายใหม แสงอิ่ม ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-ก.ย.-52
12 นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน ใช้เงินของ อปท.จ้าง 1-ส.ค.-53
13 นางสาวอรพรรณ เกียนสันเทียะ ใช้เงินของ อปท.จ้าง 3-มิ.ย.-56
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this