สถิติบุคลากร

อันดับ จำนวน เพศ
ชาย หญิง
คศ. 4 12 2 10
คศ. 3 41 13 27
คศ. 2 14 5 9
คศ. 1 23 7 16
ครูผู้ช่วย 5 2 3
ครูอัตราจ้าง 5 4 1
ลูกจ้างประจำ 1 1
พนักงานจ้าง 13  9 4
ครูชาวต่างชาติ 1  1
 

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
– ผู้อำนวยการ 1 1
– รองผู้อำนวยการ 1 2 3
รวม 1 3 4
2. ครูผู้สอน
–  ข้าราชการ/พนักงานครู 44 27 1 72
–  พนักงานจ้าง (สอน) 9 9
–  อื่นๆ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 1 1
รวม 54 27 1 82
3. สายงานสนับสนุนการสอน
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 1 3
–  พนักงานจ้างทั่วไป 4 4
–  ลูกจ้างประจำ 1 1
–  อื่นๆ (พนักงานขับรถ)
รวม 6 2 8
รวมทั้งสิ้น 6 56 30 1 93
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this