จำนวนนักเรียน ม.ปลาย จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 15 ปี (หลัง พ.ศ.2545) 1 1 2
15 ปี (พ.ศ.2545) 20 37 57
16 ปี (พ.ศ.2544) 76 140 216
17 ปี (พ.ศ.2543) 84 135 219
18 ปี (พ.ศ.2542) 55 79 134
19 ปี (พ.ศ.2541) 20 24 44
มากกว่า 19 ปี (ก่อน พ.ศ.2541) 15 16 31
รวมทั้งสิ้น 271 432 703
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this