จำนวนนักเรียน ม.ปลาย จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 15 ปี (หลัง พ.ศ.2547) 1 0 1
15 ปี (พ.ศ.2547) 0 0 0
16 ปี (พ.ศ.2546) 14 44 58
17 ปี (พ.ศ.2545) 65 131 196
18 ปี (พ.ศ.2544) 72 136 208
19 ปี (พ.ศ.2543) 57 79 136
มากกว่า 19 ปี (ก่อน พ.ศ.2543) 5 10 15
รวมทั้งสิ้น 214 400 614
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this