อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น

อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง รับราชการ 55
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6
นักธุรกิจ 4
ค้าขาย 114
เกษตรกร 256
รับจ้าง 365
อื่นๆ 19
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 34
ไม่ระบุ 10
รวม 863
รายได้ผู้ปกครอง ไม่เกิน 40,000 245
40,001-100,000 184
100,001-150,000 148
150,001-300,000 172
สูงกว่า 300,000 114
ไม่ระบุ 0
รวม 863
สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ 67
ไม่มีสิทธิ์ 796
รวม 863
สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิ์ 66
ไม่มีสิทธิ์ 797
รวม 863
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this