อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น

อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง รับราชการ 64
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9
นักธุรกิจ 4
ค้าขาย 142
เกษตรกร 275
รับจ้าง 436
อื่นๆ 24
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 24
ไม่ระบุ 16
รวม 994
รายได้ผู้ปกครอง ไม่เกิน 40,000 267
40,001-100,000 186
100,001-150,000 169
150,001-300,000 245
สูงกว่า 300,000 127
ไม่ระบุ 0
รวม 994
สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ 80
ไม่มีสิทธิ์ 914
รวม 994
สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิ์ 78
ไม่มีสิทธิ์ 916
รวม 994
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this