อาชีพ/รายได้ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย

อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง รับราชการ 40
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4
นักธุรกิจ 5
ค้าขาย 101
เกษตรกร 245
รับจ้าง 249
อื่นๆ 22
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 27
ไม่ระบุ 10
รวม 703
รายได้ผู้ปกครอง ไม่เกิน 40,000 67
40,001-100,000 172
100,001-150,000 165
150,001-300,000 208
สูงกว่า 300,000 91
ไม่ระบุ 0
รวม 703
สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ 53
ไม่มีสิทธิ์ 650
รวม 703
สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิ์ 54
ไม่มีสิทธิ์ 649
รวม 703
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this