กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางบุญนาค   พุฒิสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 นายอาทิตย์  หอมวัน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา  แสนงาม
วิทยฐานะ  –
นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this