กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางบุญนาค   พุฒิสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
— ว่าง —
 นายอาทิตย์  หอมวัน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this