ทุกศุกร์สวยสดใส พร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นไปโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จำนวน 20 คน

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนครบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ขณะร่วมฝึกวิชาทหาร ณ สนามฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายรัฐภูมิ ฉวยกระโทก เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
2. นายธนศักดิ์ กุลหอม เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
3. นายกฤตนัฐ จรัสพงศ์ตระกูล เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบโครงการ SMART รด.
4. นางสาวจรรยพร แก่นกระโทก เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
5. นางสาวธนาภรณ์ นานัน เป็นผู้มีความสามารถในการยิงปืน มีผลการยิงปืนเป็นลำดับที่ 1

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียนครบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ได้แก่ นายชูวิทย์ อินทรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา นางสมพิศ วิเศษ และนางสุกัญญา แย้มกระโทก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 92 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,100 บาท พร้อมกันนี้ นางสมพิศ วิเศษ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และนางสุกัญญา แย้มกระโทก ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท เป็นประจำทุกปีอีกด้วย (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)

อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคงสภาพวิทยฐานะ โดยมี ผศ. ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรี พระครูพิศาลปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว เจ้าคณะอำเภอคง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ “93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก จำนวน 426 คน (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรูปขยาย)