บริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5

เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ครูและนักเรียนได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกมารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

ครูครบุรีพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นบ้านอย่างสวยงาม โดยเป็นผ้าฝ้ายทอมือฝีมือของกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองจาน ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมเชิดชูและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นประชาสัมพันธ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองจานอันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข อำเภอครบุรี ได้ออกให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่นักเรียน

กลุ่มงานทันตสาธา เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข อำเภอครบุรี ได้ออกให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการ “มัธยมคุณภาพด้านทันตสุขภาพ ประจำอำเภอครบุรี” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JNoUsP7u5ntsJxeiqCv_av7R_ZGE3Nej?usp=sharing

นักเรียนชั้น ม. 1 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ: ทีมงานโคราชสัมพันธ์

นักเรียนชั้น ม. 4 รับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 213 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Js7XEFsOlmoqrvOD-_rCwSjLsjK7Dtwz?usp=sharing

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024

นักเรียนโรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024 ประจำปีการศึกษา 2567” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ดังนี้
1. เด็กชายธันวา เงินพลับพลา ม.3/1 ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ
2. เด็กหญิงนวรัตน์ วิทยาทโรดม ม.3/1 และเด็กหญิงกฤษณี ประเสริฐกิจวัฒนา ม.2/1 ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. เด็กหญิงจิรัชยา อินสำโรง ม.3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ
4. เด็กหญิงบุญธิชา เชื่อมกระโทก ม.2/1  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันซูโดกุ
ขอบคุณภาพ: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

มอบของขวัญแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนกว่า 400 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ppczs1pESa5Xfk3th6POnd4DblDcLXn_?usp=sharing