ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
1. นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านนายอำเภอจีน) อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
2. นางสาวสุชาดา คงมะเริง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี เมื่อ 40 ปีที่แล้ว

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน (ภาพจากฟีล์มสไลด์โดยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนครบุรี)

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม. 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศโรงเรียนครบุรี

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

📱กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์แบบฟอร์มการสมัครในระดับชั้นที่ต้องการสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

📲 ลิงก์แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/iTWcH8g7dx9mzKKZA

📲 ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1

https://zhort.link/C9d

📲 ลิงก์แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/D63X2KiBkiYYtjz98

📲 ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4

https://zhort.link/C84

📱หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น โทร. 095-6073408

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนครบุรีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
1. นางปาลิดา  พิมพา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2. นางเกษราภรณ์ อรุณปิยเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนครบุรี

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดวันเวลาการรับสมัคร

วันอังคารที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การทดสอบวัดความรู้

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (สัดส่วนคะแนน 35/35/30)

ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โดยติดประกาศที่ป้ายนิเทศหน้าห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ เวลา 16.30 น.
บนเว็บไซต์โรงเรียนครบุรี และแฟนเพจโรงเรียนครบุรี

การรายงานตัวและการมอบตัว

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ห้องโสตทัศนศึกษา

หลักฐานการสมัคร

(1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนครบุรี

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

(3) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีที่ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองนักเรียนมิใช่บิดา มารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (ถ่ายเอกสารแนบอย่างละ 1 ฉบับ)

(4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

(5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยสวมเครื่องแบบนักเรียนและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น โทร. 0956073408