กลุ่มโรงเรียน อบจ. นครราชสีมา กลุ่มที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ

กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง เข้าร่วมอบรม โดยมีนายทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this