การปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกชั้น ม. 1 ห้องเรียน SMET

การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในวันสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this