การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก

ชื่อเรื่องงานวิจัย:    การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก              

ผู้วิจัย:            นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก

                       โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา:   2560

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนครบุรี ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560จำนวน 32คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก จำนวน 6 แผนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRCร่วมกับการใช้ผังกราฟิกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent-samples) และค่าดัชนีประสิทธิผล

           ผลการวิจัยพบว่า

  1. ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก มีค่าเท่ากับ 0.5598 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 55.98
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก

 

 

 

Thesis Title:       The development of English reading and summary writing ability of Mattayomsuksa 6 students using CIRC technique of cooperative learning and graphic organizers

Author:        Mr.SomsakPrakotmak

                       Khonburi School, NakhonRatchasima

Academic Year:  2017          

Abstract

                   The purposes of this research study were: 1) to compare the students’English reading and summary writing ability before and after usingCIRC technique of cooperative learning and graphic organizers, 2) to study the effectiveness index on the development of the English reading and summary writing ability of Mattayomsuksa 6 students using CIRC technique of cooperative learning and graphic organizers, 3) to study thestudents’ satisfaction toward the use ofCIRC technique of cooperative learning and graphicorganizers.The sample, obtained through Cluster Random Sampling, included 32 Mathayomsuksa 6/1 students in the first term of the 2017 academic year at Khonburi School, NakhonRatchasima Province.

           The research instruments were: 1) 6 learning lesson plans usingCIRC technique of cooperative learning and graphic organizers, 2) English reading and summary writing test, and 3) a questionnaireto study students’ satisfaction toward the use of CIRC technique of cooperative learning and graphic organizers.The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test independent-samples and the effectiveness index.

 The findings were as follows:

           1) the mean score of the students’ ability on English reading and summary writingafter CIRC technique of cooperative learning and graphic organizers was higher than before learning at the 0.05 level of significance.

           2) the effectiveness index of students’ development on English reading and summary writing ability after using CIRC technique of cooperative learning and graphic organizers was 0.5598 which means that the students’ average score increased for 55.98 percent.

           3) students’ satisfactiontoward the use of CIRC technique of cooperative learningand graphic organizers was at high level.

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this