การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัส ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร

ผู้วิจัย                 นางสาวเกศสุดา  ธรรมสำโรง

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนครบุรี   อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 ปีการศึกษา         2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร  นั้นเชื่อว่า ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยสื่อที่มีประสิทธิภาพ  วิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย  (1)  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล  โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัส ว22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558   จำนวน  40  คน  จาก 1 ห้องเรียน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร  จำนวน 6 ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30 ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ () ตั้งแต่  0.33 – 0.71 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ  () เท่ากับ 0.90   3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ()  ตั้งแต่  0.37 – 1.48  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α ) เท่ากับ 0.80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร  มีประสิทธิภาพ (/)  เท่ากับ  82.33 / 82.83
  1. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  การจำแนกสาร  มีค่าเท่ากับ  0.70
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3รหัส ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร   โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป  การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสว 22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่อง การจำแนกสาร  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความพึงพอใจต่อการเรียนสูงขึ้น  จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นำชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน บรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this