การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

ผู้รายงาน     กาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล

ของบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน

ครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือทดลอง คือ บทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่องละ 20 ข้อ 1 เรื่อง เรื่องละ 30 ข้อ 2 เรื่อง รวม 80 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.20/81.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

คือ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิชา

สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีค่าเท่ากับ 0.70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) อยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.55

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this