การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี
ผู้รายงาน นายประยงค์  ขอวางกลาง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รงเรียน        โรงเรียนครบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ปีที่พิมพ์  2562

บทคัดย่อ

              การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี  2) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ระบบการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี การวิจัยดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 89 คน ได้แก่ ครู จำนวน 84 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ระยะที่ 2 การพัฒนาและการประเมินระบบการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 689 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 84 คน นักเรียน จำนวน 302 คน และผู้ปกครอง จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี  2) แบบประเมินคู่มือการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี 3) แบบประเมินความพึงพอใจครูต่อระบบการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนและผู้ปกครองต่อระบบการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพการปฏิบัติและสภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี ที่ครูมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้น้อยหรือยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ควรที่จะได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ได้แก่ (1.1)การวางแผนและร่วมมือกับเพื่อนครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (1.2)การดำเนินการวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (1.3)การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (1.4)การแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (1.5)การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (1.6)การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้สื่อและบำรุงรักษาสื่อให้มีประสิทธิภาพ และ (1.7)การให้ความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          2. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี      การประเมินความความเหมาะสมของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี โดยพบว่าการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี ดังกล่าว มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

             3. การประเมินผลการใช้ระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี การนำการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี ไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนครบุรี แล้วประเมินผล พบว่า ระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นมานั้น พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          การประเมินความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้  โรงเรียนครบุรี พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

          การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนครบุรี พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this