การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย             กาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครบุรี 2)เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครบุรี 3)ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครบุรี 4)เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย (Research and Development) และทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครบุรี ที่เลือกเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือสอนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่มีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมละจิตสำนึกรักท้องถิ่นของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 เพราะเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาคุณลักษณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น โดยทุกฝ่ายลงความเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.ต้น ผลการพัฒนาได้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยมีหลักการในการพัฒนาคุณลักษณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2)ขั้นพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 3)ขั้นทดลองใช้หลักสูตร 4)ขั้นประเมินและปรับปรุงหลักสูตร และในขั้นตอนการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมไปใช้มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ 1)ขั้นกระตุ้นจิตสำนึก 2)ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ 3)ขั้นค้นหาทักษะ 4)ขั้นวิเคราะห์การตัดสินใจ 5)ขั้นลงมือปฏิบัติ 6)ขั้นประเมินผล เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น ผลการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 54.45 และผู้เรียนมีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่นที่ประเมินโดยผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่นที่ประเมินโดยผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้านต่างๆ พบว่าหลักสูตรมีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this