กิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21-23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมเบื้องต้นที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมาพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคม ตลอดถึงประเทศชาติ โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม หากได้ศึกษาให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะสามารถช่วยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this