กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่มีความเข้าใจในบริบทและนโยบายของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความความคุ้นเคยระหว่างนักเรียน ครูและโรงเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ สามารถปรับตัวได้ถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this