กิจกรรมวันคริสต์มาส 2020

เมื่อวันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย เช่น การประกวดมิสคริสต์มาส การร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส การประกวดระบายสีภาพ การประกวดจัดป้ายนิเทศ การประกวดเขียนบัตรอวยพร และการเล่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this