กิจกรรมวันคริสต์มาส 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this