กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลครบุรีและสถานีตำรวจภูธรครบุรี มาให้ความรู้แก่นักเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this