กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ พิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการและสักการะรูปหล่อนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก การแสดงนิทรรศการเปิดบ้านวันวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแขนกลไฮโดรลิค การประกวด Change students to be innovators การประกวดคนค้นวิทย์สู่เศรษฐกิจ BCG การประกวดออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกวด BCG Economy Recycled Fancy Contest การแข่งขันรถพลังงานยาง การแข่งขันจรวดร่อนเวหาและการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this