กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ พิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการและสักการะรูปหล่อนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแขนกลไฮโดรลิค การประกวดออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกวดการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันรถพลังงานยาง การแข่งขันจรวดพุ่ง การแข่งขันจรวดร่อนเวหาและการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1DuMcYJqZ4M_eHcOsox1GJr4booqWSeOo?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this