กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พิธีวางพวงมาลัยรำลึกคุณูปการและสักการะรูปหล่อนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก การแสดงนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this