กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ การประกวดจัดป้ายนิเทศ การแสดงละครต่อต้านยาเสพติด การประกวดการแต่งกายชุดไทย และผลงานการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เป็นต้น

Invalid Displayed Gallery

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this