กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน การประกวดจัดป้ายนิเทศ และการแต่งด้วยผ้าไทยพื้นเมือง เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this