กิจกรรมวัน Halloween

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween’s Day เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้และทักษะทางด้านภาษามาใช้ในสถานการณ์จำลอง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this