กิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การโต้วาที การประกวดอาหารไทยจากวรรณคดี การประกวดโครงงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงละคร เรื่อง อิเหนา และการแสดงดนตรี เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this