กิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การประกวดการโต้วาที การประกวดอาหารไทยจากวรรณคดี การประกวดโครงงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแสดงภาพการประกวดวงดนตรีและการประกวดมิส ตุ๊ซซี่ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this