กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 4-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_NPVoi979vGMfO6e4l6-u1FUn_BYpas1?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this