กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรี สถานีตำรวจภูธรครบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และโรงเรียนครบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีนายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการร่วมปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด การประกวดการเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this