กิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน”

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตตรงตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการแนะนำประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก การแสดงนาฏศิลป์ประจำชาติ การพบเพื่อนบ้านอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาคภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาคภาษาอังกฤษ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดเทพีอาเซียน การแข่งขันเกมอาเซียน การแข่งขันสืบค้นข้อมูล และการประกวดโครงงานอาเซียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this