กิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช”

เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม  สังข์สุข (บุญสม  กำปัง) นายกสมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวลำไย   พานิชย์ (ลำไย  หนองม่วง) ประชาสัมพันธ์สมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this