กีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2558

กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภาย ในประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this