กีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this