ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายพิทักษ์ เพียงกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายสมศักดิ์ ปรากฏมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นางสายสุดา สละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวศิริพร ฮูกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางอารีรัตน์ อังกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายธีรชัย สายรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this