ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
1. นางปาลิดา  พิมพา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2. นางเกษราภรณ์ อรุณปิยเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this