ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563 (หน้าที่ 3)
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา
101 น.ส. ปาหนัน ศรีจันทึก ม. 6/7 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
102 น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ศรีโพธิ์ ม. 6/7 การศึกษาปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
103 น.ส. สุนัฐฌา ทามี ม. 6/6 การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
104 นาย ธนภัทร แขวงเมืองปักษ์ ม. 6/6 ดนตรีศึกษา คุรุศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา นครปฐม
105 นาย ณิชกุล เสยกระโทก ม. 6/5 เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
106 น.ส. ภัทราพร ยามกระโทก ม. 6/3 การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
107 น.ส. ศิริรัตน์ ย้อยฉิมพาลี ม. 6/3 การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
108 น.ส. ยิ่งณรา นรารักษ์ ม. 6/5 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
109 น.ส. บงกชกร จตุเทน ม. 6/5 บัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
110 น.ส. รจเรศ ใหญ่กระโทก ม. 6/5 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
111 น.ส. รัตติยาภรณ์ งามกระโทก ม. 6/5 การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
112 น.ส. มนัสนันท์ เงินครบุรี ม. 6/6 สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
113 น.ส. เกษรินทร์ เมินกระโทก ม. 6/6 การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
114 น.ส. นันทกานต์ รวงกระโทก ม. 6/6 อาหารและโภชนาการ คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
115 น.ส. ศิริพร สีวงกลาง ม. 6/6 การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
116 น.ส. สุดารัตน์ ชาวสวน ม. 6/6 การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
117 น.ส. ศันศนีย์ เป๋ากระโทก ม. 6/6 การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
118 น.ส. กฤติภา เถาพิมาย ม. 6/7 อาหารและโภชนาการ  คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
119 น.ส. หยกเพชร หย่นครบุรี ม. 6/7 ธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
120 น.ส. อลิสา อ่อนทองหลาง ม. 6/7 การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
121 น.ส. ชณนภา หอมไม่หาย ม. 6/7 คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
122 นาย นวัตกรณ์ พูลมาก ม. 6/7 การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
123 น.ส. ณัฐธิชา ปรอดกระโทก ม. 6/7 การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
124 น.ส. ปณิดา หวังเชิดกลาง ม. 6/7 การจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
125 น.ส. จิรชา แสงภักดี ม. 6/7 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
126 น.ส. ปุณฑริก มุ่งแฝงกลาง ม. 6/7 ธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
127 น.ส. กมลรัตน์ พานิชย์ ม. 6/7 การบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
128 น.ส. เจนจิรา เรียบสันเทียะ ม. 6/7 คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
129 น.ส. รุ่งทิพย์ ประเสริฐสวัสดิ์ การบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
130 น.ส. ชรินรัตน์ โนมขุนทด ม. 6/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
131 น.ส. ธัญทิพ ชาญกระโทก ม. 6/6 การบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครรราชสีมา
132 นาย อดิศร อื้อฉาว ม. 6/5 เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการงานอาชีพเสนา
133 นาย อนุชิต เรียงพิมาย ม. 6/5 เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
134 นาย ธนโชติ เย็นกระโทก ม. 6/5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
135 นาย ศรัณยู ทองอุดร ม. 6/5 ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
136 นาย ไกรสิทธิ์ หลุดกระโทก ม. 6/5 ยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
137 นาย เอกชัย กระจ่างโพธิ์ ม. 6/5 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
138 นาย บุญฤทธิ์ รวมครบุรี ม. 6/6 โยธา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
139 นาย ยศธนากร ยอดกระโทก ม. 6/6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
140 นาย ชัยสิทธิ์ ธงชัยวิรัชสกุล ม. 6/6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
141 นาย ไชยวัฒน์ แบ๊ะหลี ม. 6/6 การผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
142 นาย ปฏิภาณ คุ้มกระโทก ม. 6/7 ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
143 นาย จิรวัฒน์ ไล่กระโทก ม. 6/7 เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
144 น.ส. กมลวรรณ ริ้วกระโทก ม. 6/4 ธุรกิจค้าปลีก พณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
145 น.ส. เบญจพร พลจังหรีด ม. 6/4 ธุรกิจค้าปลีก พณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this