ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563 (หน้าที่ 2)
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา
51 น.ส. รัตนาภรณ์ ประวรรณโก ม. 6/1 อาชีวอนามัยและควมปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
52 น.ส. ศศิญากรณ์ เที่ยงไธสง ม. 6/1 สังคมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
53 น.ส. จีรวรรณ เจตนแสน ม. 6/2 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54 น.ส. มาริสา พูนเกษม ม. 6/2 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
55 นาย วาทศิลป์ บางม่วง ม. 6/2 คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
56 น.ส. กนิษฐา คำพิมาน ม. 6/2 วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
57 น.ส. รัตนากร พุทไธสง ม. 6/2 รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
58 น.ส. บุษกร พันธ์มณี ม. 6/2 รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
59 น.ส. กรรณิการ์ แก้วรัมย์ ม. 6/3 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
60 นาย พัชร เพ็ชรดอน ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
61 น.ส. จุไรรัตน์ ซ้อนกระโทก ม. 6/3 การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
62 น.ส. ธัญญารัตน์ แจ่มกลาง ม. 6/3 สาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
63 นาย ศุภวิชญ์ แขกไทย ม. 6/3 วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64 นาย สิทธิชัย เลือดกระโทก ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
65 น.ส. สัณห์สินี ฝอยผักแว่น ม. 6/3 ภาษาเกาหลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
66 น.ส. อุบลวรรณ แก้วสูงเนิน ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
67 นาย นราธิป เอมกระโทก ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
68 น.ส. กัญญพัชร พงศ์ดำบรรพ์กุล ม. 6/3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
69 นาย กนกพล เฮมกระโทก ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
70 นาย ภัทรพล สุระมุน ม. 6/3 บริหารการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
71 น.ส. ณัฐฐา แสงสุวรรณ ม. 6/3 การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
72 น.ส. พลอยพรรณ ศรีพิทักษ์ ม. 6/3 การจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
73 น.ส. สุรัสสา ล้อมกัน ม. 6/4 การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
74 น.ส. จรรยมณฑน์ ไม้เกตุ ม. 6/4 การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
75 น.ส. มณธิฌา ชวนกระโทก ม. 6/4 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
76 นาย ภูวดล สุดกระโทก ม. 6/4 การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
77 น.ส. สุนารี ประดา ม. 6/4 นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชน) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
78 นาย กรวิชญ รังกระโทก ม. 6/4 การจัดการโรงแรม วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
79 นาย นิธิพล ธงไชย ม. 6/4 นิเทศศาสตร์(สื่อการตลาดและสื่อใหม่) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
80 นาย อภิสิทธิ์ จิตรมย์ ม. 6/4 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
81 น.ส. กรรณิกา เผยกลาง ม. 6/5 การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
82 น.ส. ณิรฌา สมัครณรงค์ ม. 6/5 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
83 นาย ปกรณ์เกียรติ สิงห์ผักแว่น ม. 6/6 พัฒนาสังคม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
84 นาย ภูเบศน์ ภาคภูมิ ม. 6/6 การจัดการการค้าสมัยใหม่ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
85 นาย ธนากร โอฐงาม ม. 6/6 วิศวะกรรม การจัดการอุสาหกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
86 น.ส. ประภาพร ก่อนกระโทก ม. 6/6 การจัดการโลจิสติกและโช่อุทาน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
87 น.ส. ชฏาพร อักษรครบุรี ม. 6/6 รัฐศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
88 น.ส. วรัญญา วัฒถียะ ม. 6/6 ดนตรีศึกษา(แขนงดนตรีไทย) คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
89 นาย วิทยา เทนสุนา ม. 6/6 รัฐศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
90 น.ส. โชติกา พุทธเสนา ม. 6/6 รัฐศาสนศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
91 น.ส. จิณณ์นิชา เอกภาคิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
92 นาย ภูมรพี เจริญทรัพยานันท์ ม. 6/4 การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
93 น.ส. ณัฐชา กูบกระโทก ม. 6/3 นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
94 นาย ปรัชญานนท์ วุฒินุช ม. 6/4 นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
95 นาย ทศพล ศรีสุข ม. 6/4 นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
96 น.ส. ศนิ ชัยวงค์ ม. 6/7 การศึกษาปฐมวัย คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
97 น.ส. สุธิดา แสงโชติ ม. 6/1 รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
98 น.ส. แสงดาว ป่าพิมาย ม. 6/3 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
99 น.ส. พัชรี มิ่งบุญ ม. 6/3 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
100 น.ส. ณัฐณิชา เจ็กสูงเนิน ม. 6/4 ธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this