ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563 (หน้าที่ 1)
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา
1 นาย ชวิน เพชรประกอบ ม. 6/1 วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 น.ส. ปวีณ์กร ธนาวัฒนกุล ม. 6/1 การบัญชี บริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 น.ส. พัณฑิกา เรียบร้อย ม. 6/1 สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 น.ส. ทยิดา รุนกระโทก ม. 6/1 สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 น.ส. ศิริวรินทร์ เกตุวิฑูรย์ ม. 6/1 ศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 น.ส. ศศิตา วงษ์ศิริ ม. 6/2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 น.ส. ชนิกา สำเภาเพ็ชร ม. 6/1 ทัศนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 น.ส. มินทร์รภัทร เทินสะเกษ ม. 6/1 สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 น.ส. วิริยากร นุชนงค์ ม. 6/2 สิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 น.ส. กรกนก หลักคำ ม. 6/2 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 น.ส. หนี่งฤทัย เหลานอก ม. 6/3 สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 นาย ธนภัทร นันสี ม. 6/6 การบริหารการเงิน การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 นาย ชัยวัฒน์ สักกระโทก ม. 6/1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 น.ส. เจนนิเฟอร์ ฝอยจะโป๊ะ ม. 6/1 หลักสูตรฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 น.ส. ชฎาทิพย์ สร้างการนอก ม. 6/1 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16 น.ส. สุพรทิพย์ อินทรวารินทร์ ม. 6/1 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 น.ส. ปวันรัตน์ ค้อไผ่ ม. 6/1 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18 น.ส. อาภัสรา ยอดศิริตระกูล ม. 6/1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19 น.ส. พรพรรณ คงวิเศษ ม. 6/1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20 น.ส. วันวิสา สุนารัตน์ ม. 6/1 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21 นาย ธนภัทร บรรหาร ม. 6/2 วิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22 น.ส. นราภรณ์ แผ้วครบุรี ม. 6/2 เทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23 นาย ฐิติศักดิ์ ย่อมกระโทก ม. 6/2 วิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 น.ส. นีรัมพร คล่องแคล่ว ม. 6/2 เทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 นาย พันเลิศ พงศ์พัทธ์รุจ ม. 6/5 เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26 น.ส. ณิษา แสงบุญเรืองกุล ม. 6/2 วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
27 นาย ภูตะวัน ถนอมทรัพย์ ม. 6/2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
28 น.ส. ณิชากร เริกอินทร์ ม. 6/3 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
29 น.ส. ศิริลักษณ์ ศิริเลิศฤทธิกุล ม. 6/4 การสอนภาษาจีน ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
30 น.ส. กัลยากร ย่อยกระโทก ม. 6/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
31 น.ส. ดอกอ้อ แก่นลา ม. 6/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
32 น.ส. น้ำฟ้า เหงกระโทก ม. 6/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
33 น.ส. ปัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ ม. 6/2 สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
34 น.ส. ฐานิต ขนุนทอง ม. 6/1 วิศวโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35 น.ส. กัญญาวีร์ เพียดสิงห์ ม. 6/1 เคมี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
36 น.ส. จิดาภา พลไทย ม. 6/1 เคมี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
37 น.ส. ณัฏฐณิชา จูมคำ ม. 6/1 การบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38 น.ส. พัณณิตา ศรีดี ม. 6/2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
39 น.ส. ธิดารัตน์ สิทธิชัยเนตร ม. 6/2 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
40 น.ส. ชนิตา พรผักแว่น ม. 6/2 วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
41 น.ส. สุภาภรณ์ จิตรสำโรง ม. 6/2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
42 น.ส. ปริยฉัตร เพียรการ ม. 6/2 ออกแบบอุตสหกรรม ศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
43 น.ส. จิราพร จ่าอ่อน ม. 6/3 การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
44 น.ส. กัณฐิกา หาดกระโทก ม. 6/5 ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
45 นาย เมธวัจน์ ตันติพงษ์พรรณ ม. 6/5 ช่างจักรกลหนัก วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46 นาย ธีรวัต เสวกระโทก ม. 6/5 ช่างโยธา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
47 นาย ธนดล ยามกระโทก ม. 6/7 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
48 น.ส. อธิศรี สืบค้า ม. 6/7 การจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
49 น.ส. สุดารัตน์ โยนกระโทก ม. 6/1 คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
50 น.ส. ปิยธิดา ช่วยสำโรง ม. 6/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this