ข้อมูลครู

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

ข้อมูลครู

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลำดับที่                  ชื่อ – สกุล                     วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก            
1 นางอมร  ชุนชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. สถิติ
2 นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
3 นางลาวัลย์  จำปาเทศ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
4 นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
5 นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
6 นางวาสีณีย์  สีหามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
7 นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง ครูชำนาญการ ค.บ. การวัดผลการศึกษา
8 นางสาวนวรัตน์  ศรแสง ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
9 นางสาวศิริญาภรณ์  เผือกทับ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์
10 นายดิลก สละ ครูชำนาญการ    
11 นางสาวเจนจิรา ไลกระโทก      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่        ชื่อ – สกุล              วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก         
1 นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ ครูเชี่ยวชาญ วท.บ. ชีววิทยา
2 นายธนานุวัฒน์  คนรู้ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.บ ชีววิทยา – เคมี
3 นางยุพยงค์  เสือทองหลาง ครูเชี่ยวชาญ วท.ม การสอนฟิสิกส์
4 นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี ครูเชี่ยวชาญ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
5 นางสุภาพร  แสงภารา ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ฟิสิกส์
6 นางสาวขวัญฤทัย รัตนชัย ครู    
7 นางอรอนงค์  ทิศกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
8 นางสายสุดา  สละ ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
9 นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา
10 นางอารีรัตน์  อังกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
11 นายธีรชัย  สายรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
12 นายปฎิภาณ  พาจะโปะ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
13 นางสาววิภา  สระแก้ว ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
14 นางสาววราพร  อยู่สบาย ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
15 นางยุภา  ทับแสง ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
16 นางสาวนรินทร  ฉัตรธนกร ครูชำนาญการ    
17 นายศรัณย์ ฉัตรรัตนวารี ครูผู้ช่วย    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล            วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
1 นางราตรี  พิชัยพงค์ ครูเชี่ยวชาญ ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ภาษาไทย
3 นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ภาษาไทย
4 นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย ครูเชี่ยวชาญ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
5 นางชมพูนุท  สุขรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
6 นางสาวกาญจนา  รมกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
7 นายอรรณพ ทาขุลี      
8 นางสุภาวดี  ก่อแก้ว      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล            วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
1 นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก ครูเชี่ยวชาญ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2 นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก ครูเชี่ยวชาญ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
3 นางเกศสุดา  เลือดกระโทก ครูเชี่ยวชาญ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
5 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
6 นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
7 นายพรชัย  สุวรรณ ครูชำนาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
8 นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
9 นางศิริวรรณ  จันทร์เทศ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
10 นางกมลชาวีร์ คุณรักษา ครูชำนาญการ    
11 — อัตราว่าง —      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล            วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
1 นางกาญจนา  เพียงกระโทก ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ภูมิศาสตร์
2 นางทิชานนท์  คนรู้ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางชลธิชา   เพราะขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นางบุญนาค  แก่นนอก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
5 — อัตราว่าง —      
6 นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
7 นายอาทิตย์  หอมวัน ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
8 นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์ ครูชำนาญการ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล            วิทยฐานะ        วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
2 นายพิทักษ์  เพียงกระโทก ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
3 นางพยุงศรี   ใจใหญ่ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นางดาราพันธ์  ภูศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
5 นางภัทรา  บูชา ครูชำนาญการ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
6      
7      
8      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล        วิทยฐานะ      วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
1 นางสาวสำเนียง  เครือจันทร์ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. นาฎศิลป์
2 นายสุวิทย์  บุญบำเรอ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
3 นางสาวนราพรรณ  บุญบำเรอ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นายจตุพร  เผ่าทรงพล ครูชำนาญการ ศศ.บ. ดนตรีสากล
5 นางสาวสายทิพย์ จงรู้รอบ      
6      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล        วิทยฐานะ      วุฒิการศึกษา   วิชาเอก     
1 นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. พลศึกษา
2 นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. พลศึกษา
3 นางวนิดา  จันมณี ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นายสมโชค  หมอดี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
5 นายเกษมสันต์  อังกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. สังคมศึกษา
6 — อัตราว่าง —      
ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล        วิทยฐานะ      วุฒิการศึกษา   วิชาเอก/กลุ่มสาระการเรียนรู้     
1 นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี     ภาษาจีน
2 นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง     สังคมศึกษาฯ
3 นางสาวอรดา   เทิ่งไธสง     ศิลปะ
4 นางสาวรดาณัฐ   พัชอัย     ศิลปะ
         
         
         

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this