ข้อมูลครู

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

ข้อมูลครู

ข้อมูลครูโรงเรียนครบุรี ปี 2564
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ
1 นางอมร  ชุนชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. สถิติ คณิตศาสตร์
2 นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
3 นางลาวัลย์  จำปาเทศ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
4 นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
5 นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง ค.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์
7 นางวาสีณีย์  สีหามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
8 นายสุพล  กระเชื่อมรัมย์ ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
9 นางสาวนวรัตน์  ศรแสง ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
10 นางสาวศิริญาภรณ์  เผือกทับ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
11 นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ ครูเชี่ยวชาญ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นางจำเนียร   ฉัตรรัตนวารี ครูเชี่ยวชาญ กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นายธนานุวัฒน์  คนรู้ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.บ ชีววิทยา -เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นางยุพยงค์  เสือทองหลาง ครูเชี่ยวชาญ วท.ม การสอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นางอารีรัตน์  อังกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางเกษราภรณ์ อรุณปิยเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ      
19 นางสุภาพร  แสงภารา ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นางอรอนงค์  ทิศกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางสายสุดา  สละ ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นายธีรชัย  สายรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 นายปฎิภาณ  พาจะโปะ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นางสาววิภา  สระแก้ว ครูชำนาญการ ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นางสาววราพร  อยู่สบาย ครูชำนาญการ ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นางยุภา  ทับแสง ครูชำนาญการ ศษม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 นางสาวนรินทร  ฉัตรธนกร     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 นางพิรมย์  ภักดีแก้ว ครูเชี่ยวชาญ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย
29 นางบุญธรรม  รุ่งเรือง ครูเชี่ยวชาญ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
30 นางราตรี  พิชัยพงค์ ครูเชี่ยวชาญ ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาษาไทย
31 นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
32 นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
33 นางชมพูนุท  สุขรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
34 นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
35 นางสาวกาญจนา  รมกระโทก ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
36 นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก ครูเชี่ยวชาญ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
37 นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก ครูเชี่ยวชาญ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
38 นางเกศสุดา เลือดกระโทก ครูเชี่ยวชาญ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวชมามาศ  อินทรกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ M.A. หลักสูตรศึกษา ภาษาต่างประเทศ
40 นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
42 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
44 นายพรชัย  สุวรรณ ครูชำนาญการ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
45 นางศิริวรรณ  จันทร์เทศ ครูชำนาญการ ศศ.บ การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ
46 นางสุรีวรรณ  การค้า ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ
47 นายพิทักษ์  เพียงกระโทก ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ
48 นางพยุงศรี   ใจใหญ่ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ
49 นางสุกัญญา  จันทะบาล ครูชำนาญการพิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ
50 นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ
51 นางดาราพันธ์  ภูศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ
52 นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี ครูชำนาญการพิเศษ     การงานอาชีพ
53 นางภัทรา  บูชา ครูชำนาญการ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ การงานอาชีพ
54 นางกาญจนา  เพียงกระโทก ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
55 นางทิชานนท์  คนรู้ ครูเชี่ยวชาญ ศษ.ม การวัดและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษาฯ
56 นางชลธิชา   เพราะขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
57 นางบุญนาค  แก่นนอก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
58 นางสาวสุชาดา  คงมะเริง ครูชำนาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
59 นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น ครูชำนาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
60 นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์ ครูชำนาญการ     สังคมศึกษาฯ
61 นายอาทิตย์  หอมวัน ครูชำนาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ
62 นางสาวสำเนียง  เครือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. นาฎศิลป์ ศิลปะ
63 นายจตุพร  เผ่าทรงพล ครูชำนาญการ ศศ.บ. ดนตรีสากล ศิลปะ
64 นายสุวิทย์  บุญบำเรอ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ
65 นางสาวนราพรรณ  บุญบำเรอ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ
66 นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ ครูเชี่ยวชาญ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายสุรินทร์  จันทร์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นางวนิดา  จันมณี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายเกษมสันต์  อังกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายสมโชค  หมอดี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี  –   ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
73 นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง  –     สังคมศึกษาฯ
74 นางสาวอรดา   เทิ่งไธสง  –     ศิลปะ
75 นางสาวรดาณัฐ   พัชอัย  –     ศิลปะ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this