คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมมาศึกษาดูงานโอเน็ตที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหวังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เนื่องจากโรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในลำดับต้น ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นเวลานานหลายปีติดต่อกัน โดยมีนางพิรมย์  ภักดีแก้ว และนางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this