ครบุรีติด Top Ten โอเน็ต ม. 3 ปี 2561 ของโคราช

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงเป็นลำดับที่ 9 ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. 31) และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 107 โรง (ยกเว้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย) ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนครบุรีมีผลโอเน็ต ระดับชั้น ม. 3 อยู่ในลำดับที่ 7 ของจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this