ครบุรีติด Top Ten โอเน็ต ม. 6 ปี 2561 ของโคราช อีกแล้ว …..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. 31) และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 108 โรง (ยกเว้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย) ซึ่งถือว่าเป็นลำดับที่ดีที่สุดของโรงเรียนตั้งแต่มีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นมา ส่วนผลโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นั้น โรงเรียนครบุรีก็ติด 10 อันดับแรกของจังหวัดเช่นกัน โดยมีคะแนนรวมสูงเป็นลำดับที่ 9 ของจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this