ครบุรีติด Top Ten โอเน็ต ม. 6 ปี 2563 ของโคราช

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่า โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ สูงเป็นลำดับที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา จากโรงเรียนที่สังกัดทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. 31) และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 126 โรง (ยกเว้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดมหาวิทยาลัย)

สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนครบุรี ในปีที่ผ่าน ๆ มานั้น โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาอยู่ในกลุ่มบนของจังหวัดหรือติด 10 อันดับแรกเกือบทุกปี โดยอันดับที่ดีที่สุดคือปีการศึกษา 2561 โดยในปีนั้น โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this