ครบุรีรั้งอันดับ 2 โอเน็ต ม.3 ปี2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. นักเรียนโรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทั้ง 4 วิชา อันได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวม 136.01 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด 57 โรง (ไม่นับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3) สำหรับในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในลำดับที่ 1   

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this